Celozemský stát utopie nebo jediné řešení?

04.02.2019

Slávek Popelka

In: Sophia / Název: Celozemský stát / Zdroj: NN Ročník 06/008 Str.: 003 / Vyšlo: 1996  

"Buďte rád, že žijete v této zemi ... Každý národ má své poslání. My, Indové, mu říkáme karman... Proč jste se například vy usadili a vyvinuli právě zde, up rostřed Evropy?... Kde na světě je taková křižovatka sil, napětí, sporů a úsil í?

Kdo umí číst v osudech národů, ten nám závidí, víte, jaká budoucnost vás čeká? Myšlenkou spravedlivého uspořádání světa, ve kterém by bylo odstraněno všechno zbytečné utrpení se zabývala celá řada vynikajících mužů různých dob a národů . Mnozí z nich upadli téměř v zapomenutí, jejich myšlenky však nacházejí i ode zvu u těch z dnešních lidí, kterým osud lidstva není lhostejný. K nejznámějším z těchto myslitelů patřili například Platon, Campanella, Bolzano, Komenský, M oore, Rosseau, Tolstoj a Sigurdson. Ve své době a každý svým způsobem se pokou šeli řešit problémy soudobé společnosti. Dnešní svět je mnohem složitější a ta ké problémů a rozporů je více, než kdykoliv v dobách minulých. Dnešní lidé jak oby vůbec nemyslili na ty, kteří přijdou po nás, jak budou žít příští generace . Během několika desetiletí jsme téměř zničili vše, co příroda vytvářela po dl ouhé věky - půdu, vody, lesy, ovzduší ... vyrovným hlasům upozorňujícím na neb ezpečí plynoucí z ničení přírody se stále ještě věnuje málo pozornosti. Neustá le se zvyšuje výroba mnohdy zcela zbytečných věcí, pole jsou chemicky přehnojo vána, aby se krátkodobě zvýšila produkce znehodnocených potravin, z nichž větš ina skončí v žaludcích jatečních zvířat, nebo i na smetišti. Nebylo by moudřej ší učit se žít skroměji a v harmonii s přírodou, která jedině nám může zaručit zdravý, šťastný život? Nebezpečí plynoucí z ničení přírodního prostředí však není jediné, ani to největší. Ještě závažnější je hrozba válečného střetu mezi některými z mnoha států nalézajících se na Zemi. Víme, kolik utrpení a zkázy způsobila poslední válka, vedená (v porovnání s dnešními) poměrně málo účinným i zbraněmi. Dnes už armády mají k disposici takové prostředky, že i mnohé z ma lých států by mohly ohrozit život na celé planetě! Blíží se vodnářský věk, éra Slovanů. Mnozí lidé tuší, že musí dojít k podstatným změnám, má-li vývoj na Z emi pokračovat. Za určitý předěl je právem považován rok 2000. Není tedy náhod ou, že pokračovatelem snah oo nápravu lidských záležitostí se stal právě Slova n, slovenský kněz Ján Maliarik (zemřel roku 1946). Ve svém rozsáhlém díle zane chal mimo jiné návod na řešení problémů našeho světa. Lidstvo - pokud se chce vyhnout třetí světové válce či jiné katastrofě - musí vytvořit celosvětovou or ganizaci, Celozemský stát. Takový stát může být řízen pouze lidmi naprosto mor álně čistými. Mohou být vybráni z kteréhokoliv národa, rasy, mohou být přísluš níky různých náboženských či filosofických směrů. Ze své činnosti nebudou mít naprosto žádné výhody - například jejich plat bude stejný, jako plat řadových občanů. Tím bude zajištěno mimo jiné také to, že o vyšší postavení nebudou usi lovat lidé, kterým jde o hmotný prospěch. V Celozemském státě zůstanou VŠECHNY národy svobodné a nezávislé. Budou zachovány jejich zvyky, zvláštnosti. Bude však možné volně cestovat po celém světě. Sdělovací prostředky budou podporova t kladné vlastnosti člověka, nebudou zařazovány pořady ukazující násilí, válku , zlé lidské vlastnosti. Lidé se budou budou učit bratskému poměru jeden k dru hému. Protože odpadne zbytečná, nesmyslná práce velkého počtu lidí pro armádu, bude všeho dostatek. Postupně bude možné zkrátit pracovní dobu, prodloužit do volené nebo využívat takto získaný čas na další vzdělávání se, na cestování. . .

Na celé planetě bude postupně zavedena jednotná měna, jednotný sytém měr a vah , tarify, ceny. Stát se postará o rozumné využívání přírodních zdrojů, o to, a by žádnému člověku nechyběly nezbytné prostředky k životu. Vztahy mezi přísluš níky jednotlivých náboženských filosofických směrů budou určovány zásadou napr osté toletance, každý se bude moci svobodně rozhodnout pro směr, který je mu n ejbližší. Mnozí lidé stále ještě obracejí pozornost k zemím Západu. Věří, že o dtamtud přijde řešení. Románské i germánské národy však už daly lidstvu to, co v nich bylo nejlepší (Románi svůj smysl pro vnější formy, umění, převážně za dob řecko - římské kultury, po nich Germáni svůj vyspělý intelekt). Nyní začíná éra Slovanů, obdobé slovanského familiarismu, humanismu a všebrats tví. Pokud by pokračoval jednostranný vývoj technické civilizace, rozumových s chopností, bez odpovídající protiváhy v oblasti duchovní a morální, lidstvo by se zničilo. Proces spojení a sjednocení lidstva má začít západní větev Slovanů. Nejdřív se vytvoří Unie Slovensko - Polsko - Česká, pak se budou připojovat ostatní slovanské národy. Pak teprve může dojít k sjednocení celého lidstava. Vše se má dít bez násilí, cestou postupného a přirozeného vývoje.