BIBLIOGRAFIE

1. část bibliografie titulů, vydaných a připravených k vydání za života Jána Maliarika, tedy v první polovině XX. století:


Spisy Kňaza Jána Maliarika dosud tiskem vydané:

I. »Celo-Zemský Universálny Štát« ve dvou dílech.
Slovensko-České vydání převážně s českým textem. Vyšel I. díl. Stran 216 velké osmerky.

II. »Celo-Zemský Universálny Brato-Štát«, t. j. C. Z. Univ. Stát, vybudovaný na Bratrské Lásce. Slovenské vydání. Stran 282. Formát osmerky. N.B.: Stát může býti vybudován v základě na sobectví ; v tom případě jsou si všichni navzájem vlky ! Tak jest tomu dnes. Stát může být vybudován v základě na Bratrské Lásce, jak tomu učí C. Z. U. Brato-Štát, a na Otcovské Lásce, jak tomu bude až v budoucnosti ! -

III. »Ganz-Erden-Universal-Staat«, stručné německé vydání se všemi evolučními stadii. Stran 208 velké osmerky.

IV. »Svätý Troj-Úder, čili Kriesenie z mrtvých Slovenského Národa«. Slovenské. Stran 250. Formát osmerky.

V .»Proč Je mezi Spisovateli atd. tolik nevraživosti? « České vydání i se Slovenským textem. Stran 358. Formát něco menší osmerky.

VI. ».Die Bedingungen Alle Völker zu Versöhnen und Glücklich zu Machen«. Stran 91. Formát osmerky.

VII. »Quo Vadis Čecho-Slovakia ?« Stran 216. Formát menší osmerky.

VIII. »Hlasy a Posudky o díle a osobě Kňaza Jána Maliarika«. Brožura o 50 str.

IX. »Sirota Král'om«. Novelka. Stran 112. Druhé vydání. S přílohami. 2-7000.

X. »Cesta Posvěcení«. Brožurka.

XI. »Mravnost a - patriotismus, nationalismus, konfessionalismus«. Páté České vydání. 20 tisíc.

XII. »Drei Welterlösungs-Worte« o 64 str. velké osmerky.

XIII. »Korespondence učitelky Anny Kovaříkové s Panem Inspektorem Jánem Zigmundíkem«. Formát osmerky. 192 strany. Zařazuji Knihu tuto ke Spisům Kňaza Jána Maliarika hlavně z toho důvodu, že blíže Vysvětluje Jeho Zásady, Myšlenky a vůbec celkové Poslání Jeho.

XIV. Stejně tak: »Výchova dítěte od 3 do 6 let« učitelky Anny Kovaříkové. 80 stran. Spisek kratičký, avšak jak se stanoviska výchovovědy , tak hlavně se stanoviska sociálního neocenitelný .

XV. »Aj! Král' Tvoj Prichádza k Tebe Tichý !" 58 stran menšej osmerky.

XVl. »Die Ersten Drei Heiligen GRUNDSAETZE Des Ganz-Erden-Universal -BRUDER -STAATES«. Auszug aus einem grösseren Werke. 32 Seiten. Kleines Format. Gewidmet dem Čecho-Slovakischen Senat und Parlament.

XVII. Tatíčkovi Presidentovi k 80. Narodeninám. Príležitostné básničky pre malé aj veľké, ale Dobré Dietočky .

XVIII. "Tri Indické Proklamácie":

· Vysoko-Váženej Rodine Národov I n d i e !

· Jeho Vznešenosti Mahatma G a n d h i -m u !

· Anglickej Vláde v Londone !

V reči Slovenskej, Anglickej a Nemeckej.- Úprava »Proklamácií« týchto je skvostná.

XIX. »Heiliges Pfingst - Fest -Mahn - Wort An Den Englischen Minister -Praeses MacDonald Und Durch Ihn An Alle Völker Der Erde«. Epištola.

XX. »Tre Necesa kaj Grava Avert -Verto De l' Amo kaj Paco, por Venki kaj Eviti Ia Aproksimigantan Tutmondan Malfeličon ! ... Eltirajoj de la Korespondado kun Mahendra Pratap, Radža. Kun Suplementoj. Dedičita Al Ciuj Registaroj kaj Potenculoj De l' Tero.« Brožúra o 72 stranách veľkej osmerky, v jazykuNemeckom, Anglickom a Slovenskom.Úprava krásná.

XXI. »Slavnostná reč ...«, ktorou Kňaz Ján Maliarik Vysvätil A Do Služieb Verejnosti

Štátnu Ľudovú Školu a Štátnu Meštianku Vo Veľkých Levároch V Deň Na Nebo Vstúpenia

PÁNA Roku 1930. S Prílohou. Stran 48

XXII. »HeiIiges Weisheits- und Liebes -S e n d s ch r e i b e n An Den Italienischen Minister -Praeses Mussolini und Durch lhn An Alle Völker Der Erde.« Stran 30.

XXIII. »TUKA -HUJSA !« Podává Kňaz Ján Maliarik S Tým Úmyslom: Aby Cítenie-Smýšlanie Naše Bolo Prehľbené A Počínanie - Jednanie Naše Zošľachtené ! ! Stran 39.

XXIV. Vláde Jugo-Slávie. Epištola.

XXV. Unia Slovensko-Pol'sko-Česká. Sošit I., stran 36. Sošit II., stran: 36.-132. Pokračovanie dľa okolností !! - -

XXVI. Otcovské Slovo. Radhošťská proklamácia.

a) Slovenské vydanie. Vlastným nákladom.

b) Nemecké vydanie. Ze Slovenštiny preložil a vydal Othmár Widhalm, Brno, Francouzská č. 125.

XXVII. An Mahatma Gandhi und An Die Englische Regierung ...London. Epištola. Nákladom Othm. Widhalma, Brno, Francouzská. č. 125.

XXVIII. Cesta k Blahu A Míru: Smířením Náboženství ... A Osvícením A Polepšením Národů ...Přednáška v Theosophické Jednotě v Brně na Jaře r. 1929. Nákladem Othmára Widhalma v Brně, Francouzská č.125. Formát osmerky. Stran 130.

XXIX. Svobodienka!! ... Slavnostné Predstavenie v Deň Svobody. S Piesňami aj s inými prílohami. Piesne sú opatrené notami.

XXX. Část Korespondence Kňaza Jána Maliarika s Prof. Jaroslavem Vicovským a s Inými. Příloha: Svätodušná Prednáška v Jičíně r.1931.A jiné. Nákladom Josefa Holoubka, vrch. tajemníka u počty v Pardubicích.


RUKOPISY:

»Weltfriede -Seine Vorbedingungen und Bedingungen«, brožurka vojenskou censurou pod pokutou 4000 Kč a tříletého žaláře zakázána !! Za rakousko-uherské vlády !

»V e Jménu Milosrdenství«, dodnes u ministerstva vnitra v Budín-Pešti !

»Bolševicko -Komunistická + Kapitalisticko-Imperialistická Epištola« ... čo otvorená Odpoveď Zplnomocnenému Zastupiteľstvu Sväzu Sovjet.Soc.Republik v Č.Sl.R.

»Za_Nejvyšším Ideálem«, větší významné dílo, stěhováním rozházené a i roztratěné.

»Hogyan Szerezhetö és Fenntartható a Világbéke.« Mělo být československým farářem Bělařem u dra Kramáře v Praze uloženo.

»Prečo Je medzi Spisovatcl'mi atď. tol'ko nevraživosti?« Slovenský originál.

»Götter-Predigt«, větší, velmi krásné dílo.

»Myšlenky«. I. Serie.

»Myšlenky«. II. Serie. Oboje po čas internování v Kateřinkách napsáno.

»Poznaj Seba Samého !« Slovenské.

»Požitky.« České.

»Tři sta hříchů lidských.«

»Pokání.«

»Wie das gegenwärtige Kriegswüthen eingestellt und ein Grossartiger Weltfriede wieder Hergestellt werden kann? «

Kroužil-Maliarik: Neklid.« Nedokončené.

Překlady z Ruštiny, Pali-Kanonu, z Ved, Upanišád atd.

»Svatá Kázání.« Vícero ročníků.

»Vedantické Slovo Spásy.« Český překlad od prof. V.Kroužila. Vícero započatých, však prozatím ještě nedokončených prací. Mnoho projektů.

Všechno vydané a nerozebrané možno objednat:

U firmy St. Kočí, Brno, U radnice.

U firmy Jóža Jícha, Brno-Husovice, KrálovopoIská třída.

U spisovatele Kňaza Jána Maliarika, Vel'ké Leváre u Bratislavy, Slovensko.

*